Yaklaşık Maliyet nedir? Önemi ve Hesap Aşamaları nelerdir?

Yaklaşık Maliyet nedir? Önemi ve Hesap Aşamaları nelerdir?

24 Aralık 2017 0 Yazar: admin

Yaklaşık maliyet; yapım işlerine başlanmadan önce ihale öncesi “öngörülen bedelin”, ihaleden sonraki süreçte de bütçe çalışmaları için “tam bedelin” tespiti için yapılır. Yaklaşık maliyet, inşaat kalemleri için inşaat, mekanik kalemler için makine ve elektrik kalemleri için de elektrik mühendislerince hesaplanmalıdır.

info@elektromekaniksefi.com üzerinden tüm inşaat kalemleriniz için maliyet hesabıyla ilgili teklif alabilirsiniz.

Ancak pek çok firma özellikle mekanik ve elektrik kalemlerin yaklaşık maliyetlerini hesaplarken bu kalemleri gelişigüzel ya da metrekareler üzerinden fiyatlandırmakta, işin yapım sürecinde de bu kalemlerin “zarar yazdıklarından” bahsetmektedir. Aslında zarar yazanın bu kalemler değil de bu kalemlerin yaklaşık maliyetlerinin yanlış hesaplanması olduğu da genellikle göz ardı edilir.

Yaklaşık Maliyet Nedir?

Eski 2886 Sayılı Devlet ihale kanunun kullanıldığı dönemde kullanılan “Tahmini Bedel” uygulaması, 4734 Sayılı Kamu ihaleleri kanunu ile birlikte “YAKLAŞIK MALİYET” adını almıştır. 2886 sayılı kanunda önce ihale bedeli hesaplanıyor, iş bitiminde de yapılan imalatlara göre yeniden bir hesaplamaya gidiliyordu ki bu çeşitli suistimalleri beraberinde getiriyordu. Yaklaşık maliyet ile birlikte pursantaj kavramı da kullanılmaya başlamıştır ki bu işin maliyetinin baştan hesaplanmasını zorunlu hale getirmiştir.

Yaklaşık Maliyet için Önemli Bilgiler

Yaklaşık Maliyet; ödenek ve ilan sürelerinin belirlenmesinin yanında yeterlik değerlendirme süreci açısından da önemli bir mukayese noktasıdır. Ödenek miktarının belirlenmesinde yaklaşık maliyete katma değer vergisi dahil edilir.

Yaklaşık maliyetle ilgili bir diğer önemli husus da ihale süreciyle ilgili süreçte hiçbir yerde sunulmaması ve resmi olmayan mercilerle de paylaşılmamasıdır. Yaklaşık maliyet verilen son teklif fiyatlarıyla birlikte açıklanır.

Yaklaşık maliyetin hesaplanmasından sonra eğer ihale konusu işin kapsamına girecek malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipmanlar idare tarafından temin edilecekse bu unsurlar hariç tutularak hesaptan düşülür ve listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. Yaklaşık maliyetin güncelliğini yitirmesi durumunda ise TÜİK ÜFE endeksi kullanılarak güncelleme yapılır.

Yaklaşık Maliyet

Yaklaşık Maliyet

Yaklaşık Maliyet Hesap Aşamaları

Projeler

Konuyu daha çok elektromekanik sistemler için inceliyor olsak da öncelikle olarak Arazi ve Zemin Etüdünün Yapılması gerekir. Bu kapsamda öncelikle vaziyet planı hazır olmalıdır.

Bundan sonraki süreçte ise yaklaşık maliyetin doğal olarak projelere dayanılarak hesaplanması gerektiğinden bu projelerin hazırlanması şarttır. Küçük ölçekli onarım işlerinde ise keşifle yapılacak röleve ve ataşmanlar kullanılarak, mahal listesi oluşturulup yaklaşık maliyet hesaplanabilir.

Mahal Listeleri

Yapım işleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinde de belirtildiği gibi yaklaşık maliyetin belirlenmesi sürecinde mahal listeleri de hazırlanmalı, yapılacak imalatın teknik tarifi ve kullanılacak malzemelerin özellik ve standartları mutlaka belirtilmelidir. Herhangi bir standart belirtilmiyorsa ilgili sistemler için teknik şartname ve özellikleri verilmelidir.

Yaklaşık maliyet hazırlanırken projede bulunmayan ancak yapılması gereken imalatlara ait pozlar, oluşturulan mahal ve projeye eklenmelidir.

Genel ve Özel Teknik Şartnameler

Teknik şartname daha önce de bahsettiğimiz gibi yapılacak imalatın teknik özellikleri ile yapım şartlarını açıklayan dokümandır. Bu şartlar Genel ve özel teknik şartnameler olarak 2 kısımda değerlendirilebilir.

Genel Teknik Şartnameler; İşin genel niteliği, yapıma başlama ve iş aşamalarında uygulanacak prensipleri kapsar. Tüm imalatları kapsamalıdır. İmalat tanımları burada belirtilmeyen kalemler mutlaka birim fiyatlara atıf yapılarak açıklanmalıdır.

Genel şartnamede işin bitim ve kabul aşamasında yapılacak testler ile iş tesliminde istenecek evraklar belirtilir. Aslında genel teknik şartname projelerin tamamlayıcısıdır ve projede belirtilemeyen kalemler burada açıklanır.

Özel teknik şartname; Birim fiyat kitaplarında ya da projede olmayan ancak proje gereği yapılması gereken imalatların yapım şartlarını tanımlar.

Metraj listelerinin hazırlanması

Anahtar teslim götürü bedel işler için iş kalemi ve/veya grubu, birim fiyatlı işlerde de iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir. Bu işler için ilgili idareler aşağıdaki bilgileri vermelidir.

Birim Fiyatlı İşler

 • İş kalemi adı,
 • Yapım Şartları
 • Ölçü yeri ve şekli,
 • Birimi,
 • Birim fiyata dahil ve hariç unsurları

Anahtar teslim götürü bedel İşler

 • Uygulama projeleri
 • Mahal listeleri
 • Bu listelere dayalı imalat iş kalem/grupları için teknik tarif ve özellikleri

Birim Fiyat ve Analizler

İhale konusu işin yaklaşık maliyetine ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde;

 • İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği benzer işler için yapılan sözleşmelerdeki fiyatlar,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler,
 • İlgili meslek odaları, üniversiteler vb. kuruluşlar tarafından yayımlanmış fiyat ve rayiçler,
 • İdarenin piyasa araştırmasına dayalı fiyatlar herhangi bir sıraya bağlı olmaksınız kullanılabilir.

Tereddüt edilen fiyatlar Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı tespitlerle netleştirilir.

Yaklaşık maliyet hesap cetveli

Pozlar, metrajlar ve birim fiyatlar belirlendikten sonra aslında tüm bu sürecin özetlendiği yaklaşık maliyet hesap cetveli hazırlanır. Bu cetvelde; birim fiyatlar, analiz ve tarifler, fiyat farkı ağırlık oranı gibi tüm bilgiler birbiriyle eşleştirilir.

Konuyla ilgili tecrübelerimize dayanarak tüm maliyet hesaplarınız için yaklaşık maliyet hesabı yapan, ya da bütçe hesabı çalışmaları yapan uzmanları arıyorsanız destek olabileceğimizi belirtmeden de geçmeyelim.

Konuyla ilgili Elektromekanik Taahhüt işleri bütçe çalışması nasıl yapılır? yazımızı da ayrıca okumanızı öneririm.

Mutlu Günler..